VisuaStim digital system

Do you have any basic example code to test VisuaStim digital system with PsychoPy?